Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Kolkman Wonen

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Kolkman Wonen;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Kolkman Wonen of van een aan Kolkman Wonen gelieerde onderneming alsmede de door Kolkman Wonen ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de partij met wie Kolkman Wonen onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Kolkman Wonen de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer (hierna: “Kolkman Wonen”): de vennootschap onder firma Kolkman Wonen V.O.F. met als vestigingsadres Laan van de Kreeft 130-F, 7324 BX te Apeldoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08072389;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Kolkman Wonen en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Prestatie: alle door Kolkman Wonen aangeboden uit te voeren werkzaamheden en te leveren zaken die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van (technische) zaken en de uitvoering van (installatie)werkzaamheden, inspecties en/of advies werkzaamheden en/of andere daarmee verband houdende activiteiten;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Kolkman Wonen. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Kolkman Wonen bedoeld;
 • Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precisie omvang niet reeds is vast te stellen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Kolkman Wonen en/of alle met Kolkman Wonen gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Kolkman Wonen. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Kolkman Wonen nadrukkelijk overeen dat Kolkman Wonen niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.

2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kolkman Wonen voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Kolkman Wonen zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden. 

2.4 Kolkman Wonen is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Kolkman Wonen de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 Dagen zitten. Alleen indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Kolkman Wonen wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Kolkman Wonen aansprakelijk is of kan zijn.

2.6 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Kolkman Wonen. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Kolkman Wonen en derden worden ingeroepen indien Kolkman Wonen deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.7 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Kolkman Wonen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Offerte 

3.1       Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.2       De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie, waaronder mede wordt begrepen de garantietermijn en (aan)betalingsverplichtingen. In de Offerte wordt duidelijk aangegeven of de genoemde prijs een vaste prijs betreft of een prijs op basis van nacalculatie (regie).

3.3 Indien een Offerte van Kolkman Wonen (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4 Alle bij de Offerte verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Kolkman Wonen slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Kolkman Wonen is aangegeven in de Offerte.

3.5 In de Offerte en/of de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van het uitbrengen van de Offerte. Oplevertermijnen zijn immer indicatief en afhankelijk van tijdige levering van zaken door toeleveranciers van Kolkman Wonen.

3.6 Kolkman Wonen kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.  

3.8 Het is Opdrachtgever verboden de door Kolkman Wonen vervaardigde Offerte en de daarbij behorende tekeningen, specificaties, ontwerpen en berekeningen, voor eigen gebruik te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven tenzij Kolkman Wonen hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Kolkman Wonen en Opdrachtgever komt tot stand nadat Kolkman Wonen schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Offerte integraal aanvaardt.

4.2 Indien de Opdrachtgever de Offerte langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt Kolkman Wonen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6. 

4.3 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Kolkman Wonen gedane Offerte op enig punt afwijkt van de Offerte, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Kolkman Wonen schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. 

4.4 Kolkman Wonen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend Offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).   

4.5       Kolkman Wonen is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Opdrachtgever staat in voor alle door haar ter beschikking gestelde gegevens en stukken en vrijwaart Kolkman Wonen tegen alle aanspraken hieromtrent

4.7 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Kolkman Wonen aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en inclusief transportkosten. Kosten die aan Kolkman Wonen in rekening worden gebracht en die verband houden met de uit te voeren werkzaamheden voor Opdrachtgever, worden door Kolkman Wonen bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Kolkman Wonen te vergoeden. Parkeerkosten worden integraal doorbelast aan de Opdrachtgever en zijn niet in de prijs inbegrepen.

5.2 In de Offerte/ de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van het Aanbod tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die meer dan 5% bedragen, ongeacht of de verhoging plaats vindt als gevolg van omstandigheden die bij de ingang van de Overeenkomst al voorzien(baar) waren, is Kolkman Wonen gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Kolkman Wonen te voldoen. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van de Offerte. Kolkman Wonen zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging.

5.3 Kolkman Wonen is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, oorlog.

5.4 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Kolkman Wonen mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.5 Kolkman Wonen is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Kolkman Wonen is gerechtigd om, ook indien zulks niet in de Offerte of de Overeenkomst is vermeld, voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetalingen te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen in geval de Opdrachtgever een consument is. Een aanbetaling zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Aanbetalingen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

5.7       De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Kolkman Wonen die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kolkman Wonen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Kolkman Wonen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3       De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.

6.4 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Kolkman Wonen bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.5 Kolkman Wonen voert de werkzaamheden uit conform de daarvoor geldende bepalingen en normen. Indien en voor zover Opdrachtgever bij de uitvoering hiervan wenst af te wijken, is dit voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Dit geldt evenzo in het geval dat Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt. Opdrachtgever is hiervoor zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

6.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen, ontheffingen, en andere publiekrechtelijke goedkeuringen of toestemmingen, meldingsplicht etc. Het niet verkrijgen van of het niet voldoen aan hetgeen in de vorige zin is bepaald komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Kolkman Wonen bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.7       De Opdrachtgever is verplicht om op het moment van oplevering:

 1. te zorgen voor regulier onderhoud zoals een goed huisvader betaamt;
 2. de gebruiksaanwijzing(en) die door of namens Kolkman Wonen worden verstrekt strikt op te volgen;
 3. het opgeleverde alléén te gebruiken voor de bestemming waarvoor het is bedoeld;
 4. het opgeleverde en dan met name de zonweringsinstallaties periodiek en minimaal één keer per zeven Dagen te controleren op de werkzaamheid daarvan en eventuele storingen of defecten direct schriftelijk te melden aan Kolkman Wonen op straffe van verval van recht.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Kolkman Wonen – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

7.1       Kolkman Wonen neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

7.2       De overeengekomen of opgegeven (op)levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Kolkman Wonen noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Kolkman Wonen in gereedheid is/zijn gebracht en Kolkman Wonen daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (op)levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden.

7.4 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, weersomstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door derden aan Kolkman Wonen, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn door Kolkman Wonen wordt overschreden. Kolkman Wonen heeft in al deze gevallen het recht om de (op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en Kolkman Wonen is hiervoor derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

7.5 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)levertermijn dient Opdrachtgever Kolkman Wonen schriftelijk in gebreke te stellen. Kolkman Wonen komt niet in verzuim te verkeren alvorens de Opdrachtgever Kolkman Wonen een ingebrekestelling heeft gestuurd. Kolkman Wonen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. In geval van verzuim van Kolkman Wonen is Kolkman Wonen aan Opdrachtgever per Werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 40,– inclusief btw, tenzij een ander bedrag schriftelijk is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Kolkman Wonen verschuldigd is.

7.6 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Kolkman Wonen niet binnen de overeengekomen (op)levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Kolkman Wonen de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de overeengekomen Prestatie zal worden Opgeleverd.

7.7 Overschrijding van een overeengekomen al dan niet fatale (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 6.

 

Artikel 8 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1       De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en zaken.

8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kolkman Wonen ter kennis zijn gebracht.

8.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Kolkman Wonen de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

8.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Kolkman Wonen vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of zaken, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

8.5 Indien Kolkman Wonen voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Kolkman Wonen daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist.

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen aan Kolkman Wonen te vergoeden. Kolkman Wonen zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen van het meerwerk voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

8.6 Kolkman Wonen is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen de betalingstermijn zoals gespecificeerd op de factuur aan Kolkman Wonen te betalen.

8.7 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Kolkman Wonen de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Kolkman Wonen geleverde, te vergoeden.

8.8 Kolkman Wonen heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Kolkman Wonen nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

8.9 Indien de uitvoering van de Prestatie niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop of waaraan de Prestatie dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Kolkman Wonen kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht om aan Kolkman Wonen de overeengekomen prijs voor het tot het moment van tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Kolkman Wonen geleverde, te vergoeden alsmede de annuleringskosten en de overige kosten die Kolkman Wonen met het oog op de uitvoering van de Prestatie heeft gemaakt. Ook de winstderving dient de Opdrachtgever in dit geval aan Kolkman Wonen te voldoen.

8.10 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Kolkman Wonen de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Kolkman Wonen is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

 

Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk. Indien de Opdrachtgever een consument is gelden de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

9.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Consument Opdrachtgever, zijn aan de opzegging van de Overeenkomst kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij opzegging van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de opzegging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Kolkman Wonen vergoed. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Kolkman Wonen te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Kolkman Wonen over het gehele de te leveren Prestatie zou hebben gemaakt.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Nadat de Overeenkomst tussen Kolkman Wonen en Opdrachtgever tot stand is gekomen is Opdrachtgever verplicht om een aanbetaling te doen van 30% van de totaalprijs. Na ontvangst van die aanbetaling zal Kolkman Wonen de benodigde materialen bestellen. Alvorens Kolkman Wonen tot levering zal overgaan dient Opdrachtgever de resterende 70% van de totaalprijs aan Kolkman Wonen te voldoen. Na ontvangst van die eindbetaling zal Kolkman Wonen tot levering overgaan.

10.2 (Aan)Betalingen, ook die in termijnen en/of periodieke betalingen, dienen te geschieden binnen 10 Dagen na factuurdatum. Deelfacturering door Kolkman Wonen is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

10.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Kolkman Wonen te worden gemeld door het versturen van een email aan info@kolkmanwonen.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

10.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs of een factuur enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen tenzij de Opdrachtgever een consument is.

10.5     Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Ingeval Opdrachtgever een consument is zal bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, Kolkman Wonen de Opdrachtgever wijzen op de te late betaling en de Opdrachtgever alsnog een termijn van 14 dagen gunnen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Als de Opdrachtgever ook na deze betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is ook de consument Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

10.6 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Kolkman Wonen en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom. 

10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Kolkman Wonen de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien de Opdrachtgever kwalificeert als consument dan geldt de wettelijke rente in plaats van de wettelijke handelsrente.

10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Kolkman Wonen genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Kolkman Wonen eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso werkzaamheden aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een consument is gelden de volgende buitengerechtelijke incassokosten: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,=, 5% over de volgende €5.000,= , 1% over de daaropvolgende € 190.000,= en 0,5% over het resterende, met een minimum van €40,=. Opdrachtgever behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Opdrachtgever te vorderen.

10.9     Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 11 – (Op)levering van de Prestatie zijnde (technische) constructie, installatie en/of montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

11.1 Tijdig vóór de dag waarop de Prestatie voltooid zal zijn, nodigt Kolkman Wonen Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Prestatie over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 Dagen na voltooiing van de Prestatie plaats te vinden.

De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Kolkman Wonen of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, en strekt ertoe te constateren of Kolkman Wonen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

11.2     De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 1. Kolkman Wonen aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Prestatie (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
 2. Kolkman Wonen aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;
 3. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft ge-nomen;
 4. Kolkman Wonen de eindfactuur heeft verstuurd aan Opdrachtgever en/of de eindfactuur door Opdrachtgever is betaald.
  • Indien de Prestatie door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever Kolkman Wonen de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
  • Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
  • Bij oplevering worden installaties ingeregeld. Het is goed mogelijk dat de installatie nadien nog nader dient te worden aangepast om de juiste- balans te vinden. Het nog niet optimaal functioneren van de installaties is dan ook uitdrukkelijk niet aan te merken als een gebrek. De Opdrachtgever is zich hier uitdrukkelijk van bewust.

 

Artikel 12 – Garantie

12.1 Op de uitgevoerde (installatie)werkzaamheden verleent Kolkman Wonen garantie gedurende maximaal 24 maanden vanaf het moment van oplevering.

12.2     De factuur van Kolkman Wonen geldt als garantiebewijs. Er worden geen garantiecertificaten overhandigd.

12.3 Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

12.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Kolkman Wonen voor door Kolkman Wonen geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Kolkman Wonen) verstrekken.

12.5 Bij de levering van zaken baseert Kolkman Wonen zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze gelden tussen Kolkman Wonen en Opdrachtgever.

12.6 De garantie is ten alle tijde gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs.

12.7 Elke vorm van garantie vervalt als Kolkman Wonen concludeert dat het geleverde niet goed is onderhouden, schade heeft ondervonden, het geleverde is aangepast en of foutief is gebruikt.

12.8 Geen enkele vorm van garantie bestaat wanneer product specificaties niet worden bepaald als gevolg van weersinvloeden, vuiligheid, matig onderhoud en/of schade.

12.9 De Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Kolkman Wonen kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

12.10 Indien er (herstel)werkzaamheden door derden worden verricht op of aan de door Kolkman Wonen gerealiseerde Prestatie, dan vervalt elke vorm van garantie, tenzij Kolkman Wonen hier schriftelijk uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

12.11 In geval van tekortkomingen is Kolkman Wonen slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kan worden toegerekend.

 

Artikel 13 – Klachten en gebreken

13.1 Na (op)levering is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Kolkman Wonen niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.2 Opdrachtgever dient reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot het opgeleverde die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering uiterlijk binnen 8 Dagen na (op)levering schriftelijk te melden aan Kolkman Wonen tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.  De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Kolkman Wonen in staat is adequaat te reageren.

13.3 Kolkman Wonen verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekortkomingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

13.4 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte zaken komen niet voor rekening en risico van Kolkman Wonen en worden derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, installaties, zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

13.5     Geen enkel recht op reclame bestaat indien:

 1. i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden; ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Kolkman Wonen of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;

iii) nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken en/of het regelmatig controleren en terstond melden van storingen en/of gebreken; iv) beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;

 1. v) normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik; vi) enige andere van buiten afkomende oorzaak vii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken; viii) er werkzaamheden door derden zijn verricht aan de Prestatie.

13.6     Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Kolkman Wonen uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

13.7 Na ontvangst van de reclame stelt Kolkman Wonen zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Kolkman Wonen bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

13.8     In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Kolkman Wonen de keuze hebben om:

 • de zaken te repareren of te vervangen;
 • de reclame te (doen) verhelpen;
 • een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

 

Artikel 14 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Kolkman Wonen niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Kolkman Wonen gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Kolkman Wonen is nagekomen.

14.2 Kolkman Wonen heeft het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 2. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • Kolkman Wonen is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Kolkman Wonen kan worden gevergd.
  • Indien Kolkman Wonen overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Kolkman Wonen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien Kolkman Wonen overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  • Indien Kolkman Wonen de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, dan wel op verzoek van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Kolkman Wonen door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Kolkman Wonen

15.1 Kolkman Wonen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kolkman Wonen is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Kolkman Wonen is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van grove opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kolkman Wonen en/of haar Medewerkers.

15.3 Kolkman Wonen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige Prestatie van Kolkman Wonen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zo-veel deze aan Kolkman Wonen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Kolkman Wonen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, opzichtschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4 Kolkman Wonen is alleen aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid of grove onvoorzichtigheid van Kolkman Wonen en/of haar Medewerkers.

15.5 Kolkman Wonen is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van weersomstandigheden en/of buitengewone omstandigheden waartegen Kolkman Wonen in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

15.6 In het geval dat Kolkman Wonen toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Kolkman Wonen beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 • maximaal het bedrag dat Kolkman Wonen voor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft gefactureerd, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Kolkman Wonen in voorkomend geval plus het eigen risico.

15.7 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Kolkman Wonen aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

16.1 Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Kolkman Wonen op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, vervoerskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of Opdrachtgever daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Kolkman Wonen zich het volle eigendom voor van de zaken. Pas nadat Opdrachtgever alle vorderingen die Kolkman Wonen op Opdrachtgever heeft zijn betaald zal het eigendom van de zaken op Opdrachtgever overgaan.

16.2 Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de zaken, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kolkman Wonen en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Kolkman Wonen de vordering(en) over aan Kolkman Wonen die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Kolkman Wonen.

16.3     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

16.4 Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Kolkman Wonen te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen in ieder geval diefstal, brand- en waterschade. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Kolkman Wonen ter inzage te geven. Opdrachtgever draagt reeds bij het sluiten van de Overeenkomst alle vorderingen over aan Kolkman Wonen die betrekking hebben op voornoemde afgesloten verzekering.

16.5 Kolkman Wonen is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de openstaande vordering(en) zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Kolkman Wonen te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Kolkman Wonen.

16.6 Alle kosten die Kolkman Wonen maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente of wettelijke rente indien de Opdrachtgever een consument is.

16.7 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Kolkman Wonen een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 100,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Kolkman Wonen is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

17.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Kolkman Wonen behoort te komen, al dan niet voorzien, en die de nakoming van de verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderd zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, plagen, weersomstandigheden zoals storm, hagel, warmte, droogte, regen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie, vervoersproblemen, oorlog, noodtoestanden alsmede vertraging en/of wanprestatie door toeleveranciers van Kolkman Wonen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

17.3 In geval van blijvende overmacht is Kolkman Wonen gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Kolkman Wonen is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

17.4 In geval van tijdelijke overmacht is Kolkman Wonen gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Kolkman Wonen uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

17.5 Indien Kolkman Wonen ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Kolkman Wonen gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren. 

17.6 Indien Kolkman Wonen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Kolkman Wonen een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

18.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij jegens Kolkman Wonen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

18.3 Kolkman Wonen is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. Opdrachtnemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

18.4 Mochten enige bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Kolkman Wonen zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord.

18.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

18.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Kolkman Wonen gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.